Menu

Privacy statement

Stichting Doesgoed neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over alle betrokkenen op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gebruik van persoonsgegevens

Stichting Doesgoed heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons middels een aanmeldingsformulier, contactformulier of anderszins hebt verstrekt.

Doesgoed verwerkt persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

 • Het realiseren van matches tussen ondernemers en maatschappelijke organisaties;
 • Het koppelen van ondernemers onderling;
 • Het communiceren over nieuws en evenementen;
 • Het versturen van enquêtes over onze activiteiten;
 • Het up-to-date houden van onze database.

Wij bewaren de volgende gegevens:

 • Bedrijfs-, stichtings- of verenigingsnaam;
 • Persoonsnamen van contactpersonen;
 • Adresgegevens (straat, postcode, woonplaats);
 • Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres);
 • Bankrekeningnummer;
 • Contactmomenten;
 • Website;
 • Logo.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

 • Marco Leesberg ten behoeve van mailings of andere marketingactiviteiten;
 • MailChimp ten behoeve van het versturen van nieuwsbrieven;
 • SurveyMonkey ten behoeve van het versturen van enquêtes.

Eigenaar van de persoonsgegevens kan ten alle tijden aangeven geen communicatie van Stichting Doesgoed wensen te ontvangen via een van bovenstaande kanalen. Het kan zijn dat Stichting Doesgoed verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Rechten

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Stichting Doesgoed over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij Stichting Doesgoed.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Stichting Doesgoed te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Stichting Doesgoed of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Stichting Doesgoed te verkrijgen. Stichting Doesgoed zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Stichting Doesgoed je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Stichting Doesgoed
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@doesgoed.nl. Stichting Doesgoed zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één maand nadat Stichting Doesgoed een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Stichting Doesgoed je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Cookies

Het gebruik van de website van Stichting Doesgoed brengt mee dat je toestemming verleent voor het verwerken van cookies ten behoeve van het analyseren van het websitebezoek.

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Stichting Doesgoed worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat worden opgeslagen.

De cookies die via de website van Stichting Doesgoed worden geplaatst, kunnen jouw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Indien gewenst kan de browser kan zodanig ingesteld worden dat tijdens het bezoek aan onze website geen cookies ontvangen worden, of dat er melding komt dat een cookie ontvangen wordt. De instellingen voor het beheer van cookies staan in de meeste browsers onder het tabblad ‘privacy’ of ‘veiligheid’.

Foto- en filmopnamen

Tijdens de activiteiten van Stichting Doesgoed worden regelmatig foto- en filmopnamen gemaakt. Wij gaan er vanuit dat de aanwezigen bij aanmelding of inschrijving hiermee akkoord gaat tenzij anders wordt aangegeven. Heb je bezwaar tegen het maken van foto- of filmopnamen? Maak dit dan bij aanmelding of waar mogelijk ter plekke bekend.

Wijzigingen in Privacy statement

Dit Privacy statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Vragen

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy statement en de wijze waarop Stichting Doesgoed je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@doesgoed.nl.

Een eventuele klacht over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Doesgoed kunt u ook altijd kwijt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.